Tylko 40 pln

Ubezpieczenie BonVoyage 30 dni


Ochrona ubezpieczeniowa Bon Voyage PZM na czas podróży zagranicznej 30 dni dedykowana wyłącznie członkom PZM 

Dodatkowe ubezpieczenie dla pasażerów pojazdu - członków rodziny (w liczbie nie przekraczającej 4 osób), jest możliwe do zakupu tylko razem z Assistance Zagranicznym 30 dni osoby głownej-Kierowcy.
Cena 40 PLN.

Uwaga:
W okienku podaj Imiona i Nazwiska wszystkich osób ktore są objęte tym ubezpieczeniem, wymagany stopień pokrewieństwa ( żona, dziecko, wnuk itp.)
Data ważności musi byc zgodna z zakupionym Pakietem assistance pojazdu.


Zakres Ubezpieczenia  Bon Voyage PZM - ważne na 30 dni- OWU    Aneks_2023_OWU

a. Koszty leczenia ( suma ubezpieczenia: 50 000 EURO ),
- Udokumentowane i niezbędne z medycznego punktu widzenia, poniesione przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, tj:

  • leczenia ambulatoryjnego,
  • hospitalizacji,
  • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
  • leczenia stomatologicznego, jeśli było wynikiem ostrych stanów bólowych wymagających natychmiastowej pomocy w wartości do wys. 150,00 EURO dla wszystkich zachorowań wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej,
  • koszty naprawy lub zakupy okularów oraz naprawy protez, uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, objętego odpowiedzialnością InterRisk.
  • ochrona COVID-19
  • następstwa choroby przewlekłej

b. Bagaż ( suma ubezpieczenia:  2 000 PLN ) 

c. Koszty ratownictwa i poszukiwania, pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transportu do placówki medycznej przez służby ratownictwa górskiego lub morskiego, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (suma ubezpieczenia : 8 000 EURO).

d. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków podczas podróży zagranicznej (suma ubezpieczenia:  50 000 PLN).

e. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu podczas podróży zagranicznej ( suma ubezpieczenia : 50 000 EURO ).

Rozszerzenia: Zakres ubezpieczenia w niniejszym pakiecie rozszerzony został o szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego i windsurfingu.

Oświadczenie :
Składając zamówienie na niniejszy pakiet, ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia pozyskał informacje zgodnie ze swoimi potrzebami i wymaganiami co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu zaproponowanej przez agenta składki i wyraża wolę jej zapłaty.