REGULAMIN  PZM SKLEP

§ 1

Sprzedającym jest: PZM-TRAVEL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 02-513 przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3A, NIP 525-10-73-720, REGON: 011903162, KRS:0000123898. Podstawą do sprzedaży usług, których PZM Travel nie jest właścicielem, są odpowiednie Umowy handlowo-agencyjne, z prawem do dalszej odsprzedaży na rzecz Klienta końcowego, wyłącznie krajowego i obsługiwanego w kraju.

§ 2

Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

§ 3

Wszystkie ceny prezentowane w PZM Sklepie podane są w polskich złotych i zawierają właściwy do sprzedawanego produktu / usługi podatek VAT. Cena winietki zawiera usługę pośrednictwa.

§ 4

Zamówienie w PZM Sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.pzmtravel.com.pl.  

§ 5

Zamówienia realizowane są od dnia następnego, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. Zamówienia złożone w weekend będą realizowane od poniedziałku, a zamówienia złożone w święta i dni wolne od pracy, w pierwszym dniu pracy.

§ 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

  1. Założenie konta internetowego na stronie www.pzmtravel.com.pl/pzmklub oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
  2. Zapoznanie się z opisem produktu, w którym zawarte są ważne informacje dotyczące zamawianego towaru oraz jego użytkowania.
  3. Prawidłowe wypełnienie i potwierdzenie zamówienia.
  4. Dokonanie płatności, zgodnie z instrukcjami, otrzymanymi drogą mailową.
  5. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku.

§ 7

Klient może sprawdzić kolejne etapy realizacji złożonego zamówienia logując się na swoje konto i wybierając zakładkę "moje zamówienie". Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich modyfikacji ( zmiana hasła, adresu, itp.).

§ 8

Każdy towar/usługa ma określoną dostępność oraz możliwość realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, PZM-Travel zastrzega sobie prawo do indywidualnego uzgodnienia z Klientem warunków realizacji zamówienia. Istnieje także możliwość anulacji zamówienia i zwrotu wpłaconej należności pod warunkiem, że nie zostało ono zrealizowane. Niektóre usługi realizowane są z dłuższym terminem dostawy jak np. plakietka ekologiczna, dlatego zapoznanie się z opisem produktu jest konieczne.

§ 9

1. Za zamówiony towar/usługę należy zapłacić po złożeniu zamówienia, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym gotówkowym z góry, wraz z podaniem numeru zamówienia i nazwiska zamawiającego.
Rachunek bankowy Sprzedawcy: PZM-Travel Sp. z o. o., ul. Madalińskiego 20 lok. 3A, Bank Zachodni WBK S.A. 63 Oddział w Warszawie nr 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000.
Wpłaty należy dokonać z rachunku w złotówkach, wszelkie opłaty bankowe za przelewy w innych walutach leżą po stronie klienta.
Sprzedawca nie przyjmuje płatności kartą kredytową ani za zaliczeniem pocztowym

2. Zamówienia, które nie zostaą opłacone w ciągu 14 dni zostaną automatycznie anulowane.

§ 10

PZM-Travel realizuje dostawy za pomocą firm kurierskich i poczty polskiej wyłącznie na terytorium Polski.

§ 11

Sposób wysyłki i formę płatności wybiera i pokrywa Klient w trakcie składania zamówienia. 

§ 12

PZM Travel nie bierze odpowiedzialności za czas dostawy przesyłek, gdyż są one realizowane przez niezależne od nas podmioty (poczta polska, firma kurierska), a szacowany czas dostawy oparty jest na informacjach przekazywanych przez te podmioty. 

§ 13

PZM Sklep nie odpowiada za niedostarczenie przesyłki, w przypadku błędnego podania adresu wysyłki przez Klienta (brak nazwy firmy, niepełnego adresu itp.)

§ 14

Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT (dla podmiotu zarejestrowanego na terenie Polski), która do Kupującego jest wysyłana wraz z zamówieniem. Zamawiający dokonujący zakup z rachunku firmowego jest zobowiązany podać osobno numer NIP firmy-odbiorcy i upoważnić tym samym Sprzedawcę do wystawienia Faktury bez jego podpisu. Faktura może być dostarczona zamawiającemu wybraną przesyłką lub drogą elektroniczną w pliku pdf - bez podpisu wystawcy. Nie wystawiamy faktur pro forma.

§ 15

Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości zgodnie z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru/usługi.

§ 16

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość daje ustawa o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Zgodnie z jej art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Jak precyzuje art. 30 Konsument może odstąpić od umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu (14 dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniem zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta. Zwrotom nie podlegają towary/usługi, dla których Unijna Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumenckich wprowadza ograniczenia. Są to towary/usługi dedykowane z wyznaczoną datą ważności, nazwiskiem nabywcy lub numerem pojazdu ( winiety, karty ubezpieczeniowe, plakietki ekologiczne).*

§ 17

Klient ma prawo odstąpić od umowy (otrzymać zwrot kosztów lub wymianę towaru) w przypadku niezgodności otrzymanego towaru/usługi, z zamówieniem w PZM Sklep.

§ 18

Zwrot wpłaty za niezrealizowane zamówienie, bądź ewentualnych nadpłat, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

§ 19

Rejestracja i złożenie zamówienia w PZM SKLEP oznacza zgodę użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie przez PZM-Travel. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U.N 133 poz. 883.

§ 20

1. Oferta prezentowana w serwisie http://www.pzmtravel.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

2. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność PZM-Travel Sp. z o. o., oraz za zgodą jego dostawców.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 22

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PZM-Travel oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

PZM Sklep funkcjonuje zgodnie z Dyrektywą Konsumencką UE a dnia 13.06.2014.

§ 23

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą aktualizacji i publikacji na stronie 30-12-2016 http://www.pzmtravel.com.pl/pzmsklep.

*) Kupowane w PZM Sklep usługi i towary, które zaliczane są do towarów dedykowanych, czyli niepodlegającym zwrotom.
- opłaty drogowe - winiety z wyznaczoną datą ważności oraz e-winiety z wpisana datą ważności i  numerem rejestracyjnym pojazdu,
- plakietki ekologiczne z wpisanym numerem pojazdu,
- dokumenty osobowe -upoważnienia, karty ubezpieczeniowo-rabatowe, ubezpieczenia po terminie rozpoczęcia, w tym karta assistance.


 ADMINISTRATOR PZM SKLEP 
sklep@pzmtravel.com.pl

wróć do pzmsklep