NOWA OFERTA UBEZPIECZENIOWA w PZMot dla fanów m.in Żużla lub F1.

Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów powstałych w związku z rezygnacją z zakupionego biletu na imprezę masową w przypadku nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń jak np.nagłe zachorowanie, śmierć osoby bliskiej, nieszczęśliwy wypadek, poważne zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania.

GŁÓWNE ZALETY UBEZPIECZENIA:

  • Bardzo szeroki zakres powodów rezygnacji.
  • Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, maksymalnie do 35 000 zł na każdego Ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenie obejmuje imprezy krajowe i zagraniczne, a obowiązuje na terenie całego świata.
  • Brak udziału własnego. Nie musisz obawiać się dodatkowych kosztów.
  • Otrzymujesz zwrot 100% kosztów poniesionych za imprezę masową.
  • Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych, psychicznych bądź nowotworowych.

Jaka jest suma ubezpieczenia?

Sumę ubezpieczenia z tytułu rezygnacji z biletu stanowi cena biletu.

Jaki jest koszt ubezpieczenia?

Koszt ubezpieczenia to tylko 3% zapłaconej ceny biletu.

Kiedy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia rezygnacji z biletu na imprezę masową?

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

Jeżeli do imprezy masowej jest mniej niż 30 dni, umowa może być zawarta wyłącznie w dniu zakupu biletu/ pakietu z noclegiem

 

Na jaki okres można zawrzeć umowę?

Umowę ubezpieczenia rezygnacji z imprezy możesz zawrzeć na okres  do 12 miesięcy.

 

Jakie są powody rezygnacji z biletu na imprezę masową?

UNIQA zwróci poniesione przez Ciebie koszty związane z rezygnacji z biletu jeżeli wynikają one z następujących powodów: 
Wypadek lub choroba
Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika w imprezie masowej, nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia imprezy masowej.
Komplikacje ciąży
Komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej.
Zgon
Zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie; 
Zgon osoby bliskiej lub współuczestnika w imprezie masowej, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin rozpoczęcia imprezy.
Zdarzenie losowe
następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia imprezy, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna.
Kradzież
Udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w uczestnictwie w imprezie masowej Ubezpieczonego lub współuczestnika (np. paszportu, dowodu osobistego), popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanej imprezy
Czynności administracyjne
kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanej imprezy.
Wezwanie do sądu
Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas imprezy masowej.
Egzamin poprawkowy
Wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na czas imprezy masowej, warunkującego kontynuację nauki.
Wezwanie
Bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika w czasie trwania imprezy.
Szkoda w zakładzie pracy
Poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia imprezy. 
Praca zawodowa
Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika, przypadającej w czasie trwania imprezy, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy.
Utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika).
Sanatorium
Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem imprezy.

Czy jeśli w dniu imprezy masowej będę objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u mnie Covid-19 mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z biletu?

TAK – jeżeli powodem rezygnacji jest nagłe zachorowanie na Covid-19. Sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania.

Czy jeśli w dniu imprezy masowej członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z biletu?

TAK – Jeżeli powodem rezygnacji osoby bliskiej jest nagłe zachorowanie na Covid-19. Sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA PO ZAKUP UBEZPIECZENIA OD REZYGNACJI Z BILETU NA IMPREZĘ MASOWĄ.

ZAMÓW POLISĘ KOSZTÓW REZYGNACJI