Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy Zamówieniu usługi turystycznej

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas tj. PZM Travel Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ul. Madalińskiego 20/3A jako Administratora.

Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w różnych celach, opisanych niżej.

Podanie danych w formularzu zgłoszenia udziału w Imprezie czy tez przy zamówieniu innej uslugi turystycznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia tego zgłoszenia. Podstawą prawną ich przetwarzania jest fakt, że są one niezbędne do zawarcia i wykonania umowy usługi (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Będą przechowywane przez nas przez 3 lata od zakończenia Imprezy (w celach reklamacyjnych, w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy ), a dane służące do wystawienia faktury VAT (gdy taka faktura zostanie Ci wystawiona) usuniemy nie wcześniej, niż po pięciu latach liczonych od końca roku wystawienia faktury, zgodnie z przepisami podatkowymi.

Będziemy używali Twojego adresu e-mail oraz informacji o Twoich zgłoszeniach w celu wysyłania Ci informacji o innych ofertach turystycznych oraz innych naszych produktach i usługach. W takim przypadku możemy poddać Twoje dane osobowe profilowaniu, czyli wykorzystaniu informacji o Twoich dotychczasowych zgłoszeniach w celu dopasowania częstotliwości lub treści kierowanych do Ciebie ofert. W tym celu będziemy przechowywać dane przez okres 5 lat , chyba, że wyrazisz sprzeciw, o którym mowa niżej.

W każdym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu marketingowym, poprzez wysłanie nam odpowiedniej informacji na adres e-mail formularze.pzmtravel@pzm.pl, bądź drogą pocztową. Będziemy mieli obwiązek taki sprzeciw uwzględnić.

PZM Travel jest spółką wchodzącą w strukturę PZM. Dlatego, jeśli wyrazisz zgodę, będziemy mogli udostępnić Twój adres e-mail organizacjom (klubom, stowarzyszeniom) zrzeszonym w Polskim Związku Motorowym oraz spółkom należącym do PZM w celu przesyłania Ci przez te podmioty informacji o oferowanych  korzyściach, produktach i usługach.

Gdy wyrazisz sprzeciw wobec ich przetwarzania w celach marketingowych oraz nie będziemy już mieli Twojej zgody na przetwarzanie danych w żadnym innym celu ani nie będziemy ich potrzebowali w celach reklamacyjnych lub związanych z wystawieniem faktury, będzie Ci przysługiwało prawo żądania usunięcia Twoich danych. Zamiast usunięcia danych możesz żądać, byśmy nie wykorzystywali Twoich danych w żadnym celu, ale nadal je przechowywali.

Przysługują Ci prawa:

  • żądania dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii tych danych,
  • żądania sprostowania swoich danych,
  • żądania otrzymania przekazanych nam danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie oraz przesłania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu administratorowi.

Te żądania oraz ewentualne uwagi lub pytania możesz kierować do naszego inspektora ochrony danych pod adres iod.travel@pzm.pl lub pocztą na adres naszej siedziby.

Poza nami, dostęp do niektórych Twoich danych będą miały podmioty dostarczające usługi turystyczne, transportowe, hotelarskie, kulturalne, gastronomiczne i podobne, niezbędne do organizacji zleconej Imprezy. Dane osobowe zostaną także udostępnione towarzystwu ubezpieczeniowemu zgodnie z Ustawą o Imprezach turystycznych. Dane osobowe zostaną trwale usunięte po zakończeniu imprezy.

Dostęp do danych będą mieli także administratorzy Google Inc., w związku z umieszczeniem serwisu w usłudze Google Cloud. Może się to też wiązać z przekazaniem Twoich danych poza obszar UE, tj. przetwarzanie ich na serwerach umieszczonych w USA. Nasza umowa z Google zawiera klauzule, które zostały uznane przez Komisję Europejską za wystarczające zabezpieczenie Twoich danych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez PZM Travel sp. z o.o., od 25 maja 2018 r. będzie Ci przysługiwać prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego.


Zarząd PZM-Travel , maj 2018