Campery

 

Oznakowanie pojazdów lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 8,0 m lub dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 ton (np.campery)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.02.2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2011 r. nr 47 poz.242):

„Samochody ciężarowe i specjalne, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony, z wyłączeniem ciągnika siodłowego, oraz przyczepy, w tym naczepy, których długość włącznie z dyszlem przekracza 8 m lub których dopuszczalna masa całkowita przekracza 10 ton, oznacza się z tyłu w sposób określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia. Oznakowanie to stosuje się również do autobusu przegubowego klasy II i III określonej w przepisach o homologacji pojazdów.
Oznakowania nie stosuje się do pojazdów takich jak ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, pojazd gąsienicowy".

 

Pojazdy i zespoły pojazdów, o których wyżej mowa powinny być oznakowane tablicami wyróżniającymi, umieszczonymi z tyłu pojazdu prostopadle i symetrycznie do jego osi podłużnej:

  • tablice wyróżniające dla pojazdu dla pojazdu samochodowego powinny składać się z ukośnych pasów umieszczonych pod kątem 45º +/- 5º do pionu, o szerokości 100 mm +/- 2,5 mm, na przemian barwy żółtej, wykonanej z materiału odblaskowego, oraz barwy czerwonej, wykonanych z materiału fluorescencyjnego,
  • tablice wyróżniające dla przyczepy (naczepy) powinny mieć tło barwy żółtej z obrzeżem fluorescencyjnym barwy czerwonej,
  • dolne krawędzie tablic wyróżniających powinny być umieszczone nie niżej niż 250 mm, a górne - nie wyżej niż 2100 mm od powierzchni jezdni,
  • zewnętrzne boczne krawędzie tablic wyróżniających powinny być umieszczone nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu,
  • wymiary oraz zasady rozmieszczania tablic wyróżniających na pojeździe określają rys. 1 i 2 załącznika nr 10.