Niepełnosprawni

 

  Karta parkingowa wydawana jest:

  •  niepełnosprawnym osobom zaliczanym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającym znacznie ograniczone możliwosci samodzielnego poruszania się,
  •  kierującym pojazdami przewożącymi osoby o obniżonej sprawności ruchowej
  •  pracownikom placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. 

Kartę parkingową wydaje - na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu. Ewidencja kart parkingowychprowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez Min.Spraw Wewnetrznych.
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowegoa jesli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujacy widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

(Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. nr 98 z 1997r. wraz z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Min.Infrastruktury w sprawie wzoru karty parkingowej dla niepełnosprawnych - Dz.U nr 13 z 2002r i zmiany w ustawie z 23.10.2013 - poz.1446)

Karta parkingowa wydawana jest od lipca 2002 r. Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingowa mogą korzystać z przywilejów z niej wynikających także poza granicami Polski. Karta parkingowa jest bowiem dokumentem, który uznają wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że w poszczególnych krajach karta parkingowa uprawnia do innego rodzaju ulg i przebywając za granicą, należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym państwie