Pomoc Konsularna


POMOC KONSULARNA

1.  W przypadku utraty paszportu lub innego dokumentu (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.
2 . W przypadku utraty pieniędzy konsul może:
a) pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
b) w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
c) w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.


3. W przypadku gdy polski turysta ulegnie wypadkowi, konsul  - po urzędowym potwierdzeniu tego faktu - przekazuje te informacje do kraju. Konsul, na wniosek krewnych utrzymuje stały kontakt z poszkodowanym. Odstępuje od tych czynności, jeżeli obywatel sobie tego nie życzy. Informuje poszkodowanego o jego stanie prawnym i wskazuje na ewentualne możliwości dochodzenia roszczeń. W przypadku podjęcia przez obywatela Polski decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sadową, konsul przekazuje mu listę adwokatów.

4. W przypadku zatrzymania lub aresztowania turysta ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa. Ponadto w przypadku aresztowania obywatela polskiego konsul może:
a) powiadomić rodzinę o aresztowaniu,
b) wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia,
c) dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany),
d) odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt
 
5. W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce.
 
Konsulat nie może:

1. Udzielić pomocy w uzyskaniu utraconego bądź ukradzionego prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego.  Zgodnie z polskim ustawodawstwem, konsul RP jest jedynie organem paszportowym, tzn. wydaje paszport obywatelowi polskiemu za granicą. W przypadku zwrotu do urzędu (konsulatu) prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego przez osoby trzecie (np. poprzez odesłanie pocztą, podrzucenie, zwrot przez miejscową policję  itp. ) konsul odsyła dokumenty do organu wydającego w kraju ( wraz ze stosowną adnotacją ) a nie przekazuje ich osobie, na nazwisko której zostały wydane.
 2. Prowadzić spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego), płacić za niego rachunków, grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych i adwokackich,
 3. Świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe
 4. Załatwiać zakwaterowania lub zgody na pracę.


Aby umożliwić lepszy kontakt z urzędem konsularnym MSZ wprowadził system internetowy, dzięki któremu można zgłosić podróż zagraniczną obywateli polskich co w przypadku sytuacji kryzysowych ułatwi przekazanie informacji: www.e-konsulat.gov.pl