Ubezpieczenia

                              Osobom wyjeżdżającym za granicę przypominamy o obowiązku posiadania ubezpieczenia:

OC

Samochodowe ubezpieczenie OC wykupione w Polsce wystarcza do poruszania się po drogach krajów Unii Europejskiej  oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

ZIELONA KARTA

Zapewnia, aby poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie byli zmuszeni do nabywania ubezpieczenia OC komunikacyjnego na granicy krajów. Posiadanie  Zielonej Karty wymagane jest: w Albanii, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroku, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji
i na Ukrainie
. Minimalny okres na jaki wystawiana jest polisa Zielonej Karty to 15 dni.


Uwaga! Zielona Karta nie jest honorowana w KOSOWIE. Na granicy z Kosowem należy wykupić ubezpieczenie komunikacyjne OC wystawiane przez Związek Ubezpieczeń Kosova IAK (Insurance Association of Kosova) - najkrótszy możliwy okres  - 14 dni. Polisa sprawdzana jest bezwzględnie wraz z paszportami.

 

UBEZPIECZENIE DLA UPRAWIAJĄCYCH SPORTY ZIMOWE

Podróżni wybierający się do Austrii, Szwajcarii, Włoch, Francji, Czech i na Słowację z zamiarem uprawiania sportów zimowych powinni wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, w ramach której bezgotówkowo pokrywane są poniesione wydatki na leczenie szpitalne, ambulatoryjne, transport sanitarny, dojazd rodziny do szpitala i powrót do RP, w granicach sumy  ubezpieczenia określonej w polisie. Leczenie za granicą a także akcje ratownicze w górach są bardzo kosztowne. W zależności od zakresu przeprowadzanej akcji, wykorzystanego sprzętu oraz sztabu ludzi wynoszą one od kilkudziesięciu do kilku tysięcy, a z wykorzystaniem helikoptera nawet do kilkudziesięciu tysięcy euro.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest używanie kasku podczas jazdy na stokach. Dzieci do 16 roku życia mają bezwzględny obowiązek jazdy w kasku !

 
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Zgodnie z komunikatem  Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych: Z dniem 1 maja 2004 roku w istotny sposób zmieniają się zasady podróżowania do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na które rozszerzony został (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) zakres terytorialnego pokrycia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Na powyższej podstawie jak i na podstawie podpisanego Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi przekraczanie granicy jak i poruszanie się po terytorium wyżej wymienionych krajów odbywać się będzie w oparciu o fakt zarejestrowania samochodu w Polsce i zaopatrzenia go w polskie tablice rejestracyjne i domniemanie na ich podstawie istnienia stosownego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Przy czym wszelkie obowiązki wynikające z obowiązującego prawa a dotyczące zawarcia i posiadania w momencie kontroli ważnego dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego krajowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla danego pojazdu pozostają w mocy.
Do poniżej wymienionych krajów jeździmy z krajowym  ubezpieczeniem OC:  
Andora
Estonia
Litwa
Serbia
Austria
Finlandia
Luksemburg
Słowenia
Belgia
Francja
Łotwa
Słowacja
Bułgaria Grecja Malta
Szwajcaria
Chorwacja
Hiszpania
Niemcy
Szwecja
Cypr
Holandia
Norwegia
Węgry
Czechy
Irlandia
Portugalia Wielka Brytania
Dania
Islandia Rumunia Włochy


Ubezpieczenie (OC) obejmuje również następujące terytoria za które, zgodnie z Porozumieniem Wielostronnym, odpowiadają Biura - Sygnatariusze Porozumienia:
1. Channel Islands, Gibraltar i Wyspa Man (The Isle of Man) - Biuro Brytyjskie;
2. Lichtenstein - Biuro Szwajcarskie;
3. Wyspy Faroe - Biuro Duńskie;
4. Monako - Biuro Francuskie;
5. San Marino - Biuro Włoskie


 Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Osoby opłacające składki NFZ wyjeżdżając w celach turystycznych do krajów członkowskich UE/EOG będą miały dostęp do publicznej ochrony zdrowia, ale tylko w nagłych przypadkach - gdy ulegną wypadkowi lub rozchorują się niespodziewanie. Przed wyjazdem należy zgłosić do najbliższego biura Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ.
 

W każdym z państw UE obowiązują inne zasady i system udzielania świadczeń, których polski turysta jest zobowiązany przestrzegać. W Danii, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Norwegii i Szwecji zaświadczenie pokazuje się bezpośrednio w placówce medycznej. W Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Irlandii, Islandii, Lichtensteinie, Niemczech, Luksemburgu, Portugalii i Włoszech trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. W niektórych krajach obowiązuje współpłacenie (Belgia, Francja, Niemcy, Szwecja) i polski turysta będzie musiał zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot.

Szczegółowe informacje nt. przepisów i współpłaconej ochrony zdowia dal obywatel Polski w każdym z krajów UE można znaleźć na stronie:
www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do
 
Aby ustrzec się od  niepotrzebnych kłopotów  i skomplikowanych procedur radzimy  wykupić dodatkowo polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, w ramach której bezgotówkowo pokrywane są poniesione wydatki na leczenie szpitalne, ambulatoryjne, transport sanitarny, dojazd rodziny do szpitala i powrót do RP, w granicach sumy  ubezpieczenia określonej w polisie. Koszt polisy często jest równoznaczny z opłatami współpłacenia. ZAKUP POLISĘ


Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie koszty świadczenia usług assistance - pomocy drogowej na rzecz ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego. Świadczenie assistance nie obejmuje bezpośrednio wykonania usługi naprawy lecz zorganizowanie np. holowania i pokrycie kosztów tych usług.